رنگهای اکریلیک

 • پوشرنگ اکر یلیک پایـه آب بـراق و مات

     رنگ اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی، سیمانی و چوبی تولید می گردد. .. 

 • پوشرنگ اکر یلیک پایه آب نیمه بـراق

     رنگ اکریلیک MF- 800 بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی و سیمانی تولید می گردد.

 • مادر رنگ اکریلیک پایـه آب

  رنگ اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه رزین های اکریلیک آب پایه و مرغوبترین پیگمنت های آلی و معدنی جهت رنگ آمیزی سطوح داخل و خارج ساختمان، اعم از بتونی، گچی، سیمانی و چوبی تولید می گردد.

 • پرایمین اکریلیک

  پرایمین اکریلیک پایـه آب مهیا بر پایه مرغوبترین رزین های اکریلیک و مواد اولیه تهیه گردیده است. این محصول به عنوان لایه آستر جهت اجرای رنگ مولتی کالر و انواع رنگ های اکریلیک داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 • پرایمر اکریلیک

  پرایمر اکریلیک پایـه آب مهیا از مرغوبترین مواد اولیه تهیه گردیده است. هدف اصلی استفاده از پرایمر اکریلیک پایـه آب مهیا تثبیت و سخت نمودن لایه ی سست رویه ی سطح گچ و سیمان می باشد.